Peter Poláček

Peter Poláček

Narodil sa 21. 5. 1968 v meste Ilava. Medzi jeho špeciálne schopnosti patrí krízové vyjednávanie, sieťovanie a vytváranie multisektorovej a multidisciplinárnej spolupráce, a to najmä v oblasti multidisciplinárnych inovácií, informačno-komunikačných technológií, technologického rozvoja, stavebníctva, dopravy, energetiky, bezpečnosti, samosprávy a verejnej správy. Ďalšou jeho špeciálnou schopnosťou je vytváranie realizovateľných riešení problémov v časovej tiesni a pod veľkým tlakom.

 

Okrem skúseností s riadením spoločností, poskytovaním konzultačných služieb, vytváraním nových obchodných príležitostí a skúseností s realizáciou projektov  je jeho neoddeliteľnou súčasťou analytické spracovávanie informácií. Neprekáža mu ich nedostatok.  Vždy vidí súvislosti tam, kde chýbajú dáta a kde ich iní nevidia. Veľmi rýchlo sa dokáže zorientovať v každej oblasti. Všetky problémy rieši z perspektívy viacúrovňového strategického a dlhodobého nadhľadu. Je taktik, stratég a vizionár vidiaci nielen dôsledky svojich rozhodnutí, ale aj predvídajúci ešte neuskutočnené kroky svojich konkurentov. Všetky tieto schopnosti v súčasnosti využíva pri písaní kníh. Výsledkom tejto jeho práce je  kniha SYN ČLOVEKA, ktorú napísal na konci roku 2022. Táto kniha na pozadí strhujúceho príbehu jeho života, odhaľuje najstráženejšie tajomstvá, dešifruje proroctvá a v logickej štruktúre opisuje  neodkrytú realitu života. Ďalšou jeho knihou je kniha SVEDECTVO PRAVDY, ktorej písanie dokončil vo februári 2023. V nej pokračuje v sprístupňovaní utajovaného poznania, odhaľuje tajomstvo večného života a zdvíha oponu Matrixu nášho sveta.

Jeho osobitnou charakteristikou  je nezávislosť. Už v roku 1988 ako 20-ročný študentsa  dokázal bez ohľadu na následky vzoprieť Ústrednému výboru Komunistickej strany Slovenska. V roku 2021 zas vyzval Medzinárodný trestný súd v Haagu na bezodkladné vykonanie nápravy, ako aj na vykonanie exemplárneho trestu na Svätej stolici a zodpovedných osobách za zločiny proti ľudskosti, spáchané proti nemu Svätou stolicou.

 

Taktiež vyzval  Medzinárodný trestný súd v Haagu na na bezodkladné vykonanie nápravy vo veci neposkytnutia ochrany práv Ruskou federáciou, reprezentovanou vládou Ruskej federácie a prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Vladimírovičom Putinom.

 

Do tretice vyzval  Medzinárodný trestný súd v Haagu na bezodkladné vykonanie nápravy Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, reprezentovaným vtedajšou kráľovnou Alžbetou II., ako aj na vykonanie exemplárneho trestu na osobách zodpovedných za zločiny proti ľudskosti,  spáchaných proti nemu v dôsledku konania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

 

Nie je konšpirátor. Je praktický  analytik, stratég a vizionár, ktorému musí všetko zapadať do logickej štruktúry. Je špecialista na krízové riadenie a asymetrické odpovede schopný organizovať spoluprácu a zlaďovať záujmy tam, kde druhí zlyhávajú. Na problémy sa nepozerá iba z nadhľadu, ale vždy aj z rôznych uhlov pohľadu.

 

V komunálnych voľbách uskutočnených v roku 2022 kandidoval na primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Kandidovať sa rozhodol preto, lebo si uvedomil, že je pripravený vykonať zmenu. Pochopil, že ľudu mesta Bratislava je schopný prinavrátiť SLÁVU. Pochopil, že dať ľudu mesta Bratislava možnosť voľby skutočnej zmeny je nielen jeho úloha, ale aj jeho poslanie. Z tohto dôvodu sa v predvolebnej kampani nesprával štandardne a výrazne vybočoval zo zaužívaných mantinelov prázdnych sľubov.

 

Počas predvolebnej kampane ľudu mesta Bratislava svoju kandidatúru predložil vo forme návrhu zmluvy uzatváranej na dobu neurčitú. Obsah návrhu uvedenej zmluvy predstavoval obsah jeho článkov zverejnených na https://peterpolacek.sk/. V nich predstavil ako spôsob, tak aj kroky svojho budúceho konania. Bola to jeho ponuka ľudu mesta Bratislava. Ľud mesta Bratislava prostredníctvom svojej voľby v komunálnych voľbách 2022 tak rozhodoval o prijatí jeho ponuky, ktorá pre nehoa predstavovala záväzok a základ stability nového právneho poriadku v aktuálnom stave bezprávia a narastajúceho chaosu. Tí čo ho poznajú veľmi dobre vedia, že pokiaľ by ľud mesta Bratislava jeho ponuku prijal, čo neurobil, tak v takom prípade by sa neobzeral ani napravo, ani naľavo. Vedia, že svoj záväzok by začal plniť bezodkladne.

 

 

Citáty Petra Poláčka zvybrané z knihy SYN ČLOVEKA a SVEDECTVO PRAVDY, ako aj z ním pripravených prezentácií týchto dvoch kníh:

 • Superpočítač = kvantový počítač = serverovňa = Matrix je niečo, čo naše zmysly nie sú priamo schopné identifikovať – „nevidia ho“. Je to niečo, čo existuje na pozadí reality interaktívnej simulácie nášho sveta – vyjadrujeme ho preto aj pojmom „duchovný svet“.
 • KONANIE je následkom uplatnenia princípu voľby. Ten prináša vetvenie – mnohovariantnú realitu celého sveta konkrétnej identity. Celý svet (po rusky весь мир foneticky ves-mir → vesmír) identity predstavuje identitu ako celok a identita ako celok = vesmír. Preto aj tvrdenie kvantovej mechaniky „vesmír má nekonečno verzií“ platí, ale pre identity v zmysle nekonečna možností v dôsledku vetvenia reality konkrétnej identity.
 • Antidogmatický program Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo! prináša so sebou absolútnu ISTOTU VEDENIA svojim „vidiacim“ operátorom. Veď môže viesť slepý slepého?… Antidogmatický program, z ktorého sa stala zbraň – BOHATIERSKY MEČ. Ten získa identita vybojovaním vnútorného boja samého so sebou a v tichu vnútorného mlčania. Je to zbraň na kráčanie po ceste Svetla.
 • Temná identita Boh vystupujúca prostredníctvom obrazu Černomora (poéma Ruslan a Ľudmila) považovala antidogmatický program Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo! za mimoriadne nebezpečnú zbraň – BOHATIERSKY MEČ. Preto vytvorila proti nemu protizbraň – NEKONANIE a doplnila ju o ďalšiu protizbraňprogram CIEĽ AKO KOMPAS.
 • Spôsob myslenia vytvárajúci z predstáv ciele, ktoré chceme mať – vlastniť ako somár tú mrkvu – predstavuje program CIEĽ AKO KOMPAS – produkt sabotáže temnej identity Boh proti bohatierskemu meču.
 • Princíp voľby proti sebe postavil KONANIE a NEKONANIE. PRINCÍP KONANIA vyjadruje známy slovenský frazeologizmus: „ide hlavou proti múru“, čo znamená, že identita prekonáva prekážky a koná. PRINCÍP NEKONANIA vyjadruje zas iný frazeologizmus: „hlavou múr neprerazíš“, čo znamená, že identita prekážky neprekonáva, ale vyhýba sa im pokiaľ to ide a ak sa prekážke nedá vyhnúť, tak sa ňou nechá zastaviť – nekoná.
 • Len KONANIE umožňuje vývoj. NEKONANIE prináša SKAMENENIE a SKAMENENIE je len bodom zlomu k DEGRADÁCII a SAMOZNIČENIU.
 • Ak identita kráča po ceste Svetla a necháva sa Viesť svojim operátorom, stačí NEKONANIE v jedinom kroku (porušenie ticha vnútorného mlčania) – podobne ako v prípade svetovládneho rytiera – a prichádza SKAMENENIE. Schopnosť „počuť“ hlas svojho operátora, ktorý identitu vedie sa stratí – doslova sa vyparí. Všetko ovládne vnútorný nepokoj, neistota a strach…
 • Máme dva spôsoby myslenia – dva programy. Program CIEĽ AKO KOMPAS blokuje cestu kráčania po ceste Svetla. Program  Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo! kráčanie po ceste Svetla umožňuje. Program CIEĽ AKO KOMPAS prináša najskôr SKAMENENIE a neskôr rozbitie vytvoreného kameňa na prach. Z pohľadu koncepcie Svetla vedie k smrti, čiže predstavuje SMRŤ. Identita, ktorá tento program používa je tak MŔTVA. Program  Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo! vedie k životu. Identita, ktorá tento program používa ožíva, stáva sa živou a je ŽIVÁ.
 • Dostali sme sa k detailnejšiemu pochopeniu funkcie predstáv – obrazov. Môžu plniť dvojakú funkciu. V koncepcii Temnoty je na predstavách – obrazoch orientovaných na MAŤ v zmysle vlastniť postavený program CIEĽ AKO KOMPAS – prvá úroveň poznania o MŔTVEJ VODE. V koncepcii Svetla sa tiež pracuje s predstavami – obrazmi. Sú však orientované na MAŤ v zmysle nadobúdať nové pochopené poznanie, teda VIERU. Pri vytváraní novej VIERY (pochopeného poznania) sa identita opiera o existujúce predstavy – obrazy, ktoré má k dispozícii. Na nich ako na základoch vytvára novú VIERU (nové pochopené poznanie). Tieto základy sú druhou úrovňou poznania o MŔTVEJ VODE.
 • Zdrojom sily akejkoľvek identity je kvantová štruktúra dotknutej identity. To že „hrbatý trpaslík Černomor“ mal „oholenú hlavu“ a jeho „vlasy“ tvorila iba „brada“ poukazuje na skutočnosť, že temná identita Boh ako sieť identít Satanailov disponovala veľmi malým rozsahom kvantovej štruktúry. Z tohto dôvodu boli jej možnosti (jej sila) veľmi limitované – obmedzené.
 • Pracovnou metódou temnej identity Boh je POKUŠENIE – NECHAJ SA ZVIESŤ! Cieľom je dosiahnutie zástupného konania pri súčasnom uplatnení princípu trestu za podľahnutie POKUŠENIU. „Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá“. „Ak mi aj potom budete vzdorovať a nebudete chcieť poslúchať, pridám sedemnásobný trest za vaše hriechy. (Lv 26, 21).
 • Temná identita Boh zakazovala poznanie. Najklasickejšou ukážkou zakazovania poznania temnou identitou Boh, navyše sa vydávajúcou za Stvoriteľa, je príbeh starozákonnej knihy Genezis o Adamovi a Eve v raji.
 • Koncepcia Svetla neuplatňuje trest a nikdy nepoužíva násilie. S koncepciou Temnoty sa vysporadúva tak, že v súboji s ňou používa figliarstvo – lesť a nakoniec pre identity Zmení podmienky prežívania života (obraz Noeho, korábu a potopy). Počas prípravy zmeny vytvára pre identity MOŽNOSŤ VOĽBY a VEDIE. Identity si same volili svoju budúcnosť: bytie v novej realite ŽIVOT A SLÁVA alebo zánik svojho bytia – teda nebytie. Každá identita mala k dispozícii dosť dlhý čas na to, aby si v SLOBODNEJ VOĽBE vybrala – BYŤ či NEBYŤ. V Temnote interaktívnej simulácie nášho sveta sa neuplatnenie trestu interpretovalo ako odpustenie.
 • Na ceste Svetla som sa NECHÁVAL VIESŤ svojim operátorom – VEDMA VEĎ MA! Rešpektoval som princíp voľby, žil podľa koncepcie TY SI a to vo mne vytváralo vnútorný stav radosti. Z radosti pramenil vnútorný stav pokoja, za ktorým nasledoval vnútorný stav dobra. Vnútorný stav dobra mi umožňoval konať skutky, ktoré sa stali prejavom lásky (koncepcie TY SI).
 • Calhounov experiment poukazuje na dve skutočnosti – na NEKONANIE a na NÁSILIE. Prvý nástroj temnej identity Boh, ktorým je násilie je bez problémov schopné nielenže potlačiť, ale doslova zlikvidovať druhý nástroj, ktorým je nekonanie. NEKONANIE je vždy predchodcom použitia NÁSILIA. Je iba otázka času a podmienok.
 • Calhoun v jednom zo svojich experimentov “Prinútil myši k záujmu o iných. Prinútil ich k interakciám a vzájomnej pomoci.“ Čo je výsledkom vojny?  Oblasť dotknutá vojnou sa samozrejme zbaví „krásavcov zameraných výlučne na svoje potreby”. Stanú sa potravou pre delá. Zničí sa infraštruktúra a zaužívaný spôsob života. Tí, ktorí prežijú násilie pre to, aby prežili sú takýmto spôsobom, podobne ako myši v Calhounovom experimente, prinútení “k záujmu o iných, prinútený k interakciám a vzájomnej pomoci. Presne toto je podstatou regulačného mechanizmu temnej identity Boh.
 • Použitie NÁSILIA totiž nepredstavuje iba SKAMENENIE, ale súčasne aj definitívne rozbitie SKAMENENÍM vytvoreného KAMEŇA na prach. Použitie NÁSILIA predstavuje koniec kráčanie po ceste Svetla, vývojovú degradáciu, ktorú bez prijatia pomoci žiadna identita sama nedokáže zvrátiť. Používanie NÁSILIA predstavuje smrť – NEBYTIE. Je absolútnou nevyhnutnosťou, že každá identita prežívajúca svoj život v interaktívnej simulácii nášho sveta je skôr či neskôr postavená pred vnútorný boj s problematikou násila.

Články Petra Poláčka nájdete na https://peterpolacek.sk/; https://samvojakvpoli.sk/; https://spolok-archa.info/peter-polacek-novy-primator-bratislavy/ a https://spolok-archa.info/komunalne-volby-a-tri-zelene-kruhy/.

Events Joined